Novice

33. skupščina delniške družbe Etiketa, tiskarna, d.d.

 

Na podlagi določil statuta družbe uprava družbe Etiketa, tiskarna, d.d., Žiri sklicuje 

33. skupščino delniške družbe Etiketa, tiskarna, d.d., Industrijska ulica 6, Žiri,

ki bo v ČETRTEK, 11.7.2024 ob 10. uri 

v prostorih uprave družbe, Industrijska ulica 6, Žiri.

Dnevni red in predlogi sklepov:

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom  in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa: Za predsedujočega skupščine se imenuje Neža Erznožnik, za preštevalca glasov se imenujeta Laura Mlinar ter David Možina. Na seji je prisotna vabljena notarka ga. Marjana Tičar Bešter.

  1. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila

Predlog sklepa: Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom družbe Etiketa, tiskarna, d. d., za leto 2023 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Etiketa, tiskarna, d. d. za leto 2023.

Skupščina se seznani s prejemki članov nadzornega sveta in prejemki direktorja, ki so navedeni v letnem poročilu.

  1. Predlog uporabe bilančnega dobička s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2023

Predlog sklepa : Skupščina se seznani, da bilančni dobiček za leto 2023 znaša 2.074.123,52 evrov.

Skupščina na podlagi soglasja nadzornega sveta k predlogu uprave o uporabi bilančnega dobička sprejme sklep, da se bilančni dobiček uporabi kot sledi:

  • Del bilančnega dobička v znesku 194.427,31 evrov se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,77 evra na delnico oz. 0,5775 evra neto na delnico (lastne delnice niso udeležene);
  • preostanek bilančnega dobička v znesku 1.879.696,21 evrov ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende dne 21.8.2024 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD d.d., na dan 20.8.2024.

Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2023 in skupščina upravi za poslovno leto 2023 podeli razrešnico.

Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2023 in skupščina članom nadzornega sveta za poslovno leto 2023 podeli razrešnico.

Udeležba in glasovanje na skupščini

Seje skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine in ki udeležbo družbi v pisni obliki najavijo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Vsaka delnica daje delničarju en glas.

Pooblaščenci delničarjev uresničujejo pravico udeležbe in glasovalno pravico na podlagi pisnega pooblastila, ki ga morajo delničarji deponirati pri upravi družbe vsaj na dan skupščine, toda pred začetkom skupščine. Pooblastila ostanejo shranjena pri družbi.

Prijava udeležbe za glasovanje

a) Delničar se lahko seje udeleži osebno – izpolni »Prijavnico za 33. skupščino« in jo pošlje v tajništvo družbe najkasneje do 7.7.2024.

b) Delničar se skupščine lahko udeleži preko pooblaščenca in sicer tako, da pooblasti kogarkoli, ki bo osebno prisoten in bo v skladu z njegovimi navodili glasoval na skupščini.

c) Delničar se skupščine lahko udeleži tudi tako, da pooblasti splošnega pooblaščenca. To stori tako, da izpolni priloženo pooblastilo za Rafaela Krvino, ki bo za posamezne sklepe glasoval v njegovem imenu in v okviru danega mu pooblastila.

Gradivo

Predlogi sklepov, njihove obrazložitve, letno poročilo za leto 2023 in pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2023 oziroma vsa popolna besedila listin in predlogov iz 2. odstavka 297.a člena ZGD-1 so na vpogled brezplačno vsem delničarjem v tajništvu družbe vsak delovni dan med 10. in 12. uro od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja.

Pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

  • predlogi bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
  • predlogi bodo razumno utemeljeni,
  • ob podaji predloga sklepa bo delničar družbi sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega da bodo glasovali za njegov predlog.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo za dopolnitev dnevnega reda delničarji pošljejo družbi najkasneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Odločanje

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

Vsaka delnica daje delničarju pravico do enega glasu na skupščini. Za sprejem sklepov dnevnega reda je potrebna večina oddanih glasov (navadna večina).

Sklepčnost skupščine

Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj petnajst odstotkov zastopanega osnovnega kapitala. V kolikor skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 11.00 uri v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu skupščina odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

 

Žiri, 7.6.2024

 

Uprava družbe:

Primož Kokalj, dipl.univ.kom., MBA

 

Print
Seznam novic

Brezplačen posvet s strokovnjakom

mangakakalot